สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 จังหวัดพะเยา รอบที่2

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 จังหวัดพะเยา รอบที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบประเด็นในการตรวจราชการ ของโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมรับฟังสรุปการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการ 7 ประเด็น จากการลงพื้นที่ตรวจราชการฯในจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โอกาสในการพัฒนาต่างๆ ไปสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป รวมทั้งการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567


แชร์ข่าวพะเยา