ยุวเกษตรกรสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา เกษตรอำเภอเมืองพะเยา เกษตรจังหวัดพะเยาส่งเสริมเด็กนักเรียนของวิทยาลัย ซึ่งเป็นยุวเกษตรกร ทำการผลิตพืชผลทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างรายได้และแหล่งเรียนรู้ และนำวิชาทางด้านการเกษตรต่อยอดเป็นอาชีพ หลังจบการศึกษา นอกจากนั้นเป็นการนำวิชาการเกษตรปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

     เหล่ายุวเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ร่วมกันเข้าทำการดูแลแปลงพืชผักสวนครัว ที่ทำการผลิตทั้งในรูปแบบของสวนเกษตรพื้นที่โล่ง ตลอดจนถึงสวนเกษตรแบบโรงเรีอน ที่ทางวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยาและเกษตรจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันผลักดันเพื่อที่จะสร้างยุวเกษตรกรของวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนถึงสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในช่วงระหว่างเรียน ตลอดจนถึงเพื่อพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรรมให้กับยุวเกษตรนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพ หลังจากที่จบการศึกษาไป โดยทางวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำแปลงเรียนรู้ ทั้งในเรื่องของการปลูกพืชผัก ตลอดจนถึงการทำเกษตรในลักษณะของการเลี้ยงสัตว์ประมงและอื่นๆ

    โดยนายณัฐพล ชาวเหนือ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือมอบเป็นทุนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อที่จะนำมาปลูกและเสริมทักษะทางวิชาชีพเกษตร ทั้งพืช สัตว์ประมง ก็จะมีกิจกรรมทั้งการปลูกผักภายนอกพื้นที่ และปลูกในโรงเรือน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำทุกอย่างมาบูรณาการเอาไปใช้เมื่อเรียนจบแล้ว ซึ่งถ้าหากมีที่ดินก็สามารถนำความรู้ทุกอย่างเอาไปใช้ให้เกิดทั้งประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 โดยได้มีการฟอร์มทีมนักศึกษา ทำการฝึกทักษะโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งหลังจากที่ได้ผลผลิตและนำไปจำหน่ายแล้ว ก็จะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดให้ยุวเกษตรในรุ่นต่อไป และอีกส่วนหนี่งก็เป็นรายได้ของผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งหลังจากที่ทำโครงการดังกล่าวแล้วพบว่านักศึกษาสามารถมีรายได้เสริมในช่วงระหว่างเรียน และนอกจากนั้นยังได้พัฒนาศักยภาพในการเกษตรให้กับนักศึกษาด้วย

     สัมภาษณ์… นายณัฐพล ชาวเหนือ นักศึกษา ชั้น ปวส.1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

    ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในส่วนของการส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน เราได้มีการดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองพะเยาและเกษตรจังหวัด ตลอดจนถึงอาจารย์ของวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความรักในเรื่องอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแนวทางในการที่จะฝึกปฏิบัติในการทำอาชีพเกษตรเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต น้องๆ ที่เรียนจบแล้วสามารถที่จะนำวิชาความรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมมาใช้สร้างอาชีพของตนเองได้ด้วย ซึ่งหากมีที่ดินของพ่อแม่ก็สามารถนำไปพัฒนา การเกษตรของตนเองได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในช่วงที่เศรษฐกิจติดขัด อาชีพทางด้านเกษตร  ก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะมีทั้งในเรื่องของการปลูกผักทั้งในโรงเรือนและด้านนอก ตลอดจนถึงการเกษตรด้านอื่นๆด้วย ทั้งเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตให้กับยุวเกษตรดังกล่าว

    สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา