ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการจัดการสำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการจัดการสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จำเป็น สร้างคุณภาพ คุณค่า ตามมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 50 คน วิทยากร แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เภสัชกรคุณภัทร สำราญฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร คุณสิบปปวิชญ์ สิทธิเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคุณปาริชาติ ฝาระมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา