ประชุมอภิปรายประเด็นพยาบาลวิชาชีพกับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมอภิปรายประเด็นพยาบาลวิชาชีพกับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล กล่าวรายงาน จัดประชุมอภิปรายประเด็นพยาบาลวิชาชีพกับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 4 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ข้อที่ 6 มีบุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพและมีความสุข และกลยุทธ์ของโรงพยาบาลพะเยา ข้อที่ 8 การบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานและมีความสุข กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลเกิดความตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และส่งเสริมการมีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าในการเป็นผู้ให้ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และกำลังใจในการทำงาน วิทยากร บุคลากรภาครัฐ ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ณ ห้องประชุม 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา