การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1

      วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และงานป้องกันโรคและระบาดวิทยา พร้อมด้วย นายแพทย์สุเมธ นาจรัส นายแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และคณะ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์วิทวัส จอมคำ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการคัดกรอง คัดแยก คัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร ใน 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ และอำเภอจุน ปี 2565 และภาคบ่ายแบ่งกลุ่ม จัดทำแนวทางการรับส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจรวิทยากร อ.วิไลพร กาเชียงราย อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์  ม.พะเยาและ อ.วินัฐ ดวงแสนจันทร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  ม.พะเยา และจัดทำแนวทางการรับส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม วิทยากร นายแพทย์วิทธวัช จอมคำ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พะเยา และ แพทย์หญิงขวัญชนก เชื้อสะอาด แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.เชียงคำ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  สหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ละอำเภอในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา