คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

              วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายอำเภอดอกคำใต้ นายนฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

             ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ  ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ขอให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด สำหรับการจัดงานในวันนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน ในจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และภาคีภาคเอกชน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไข ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย 1) คลินิกดิน 2) คลินิกพืชและการอารักขาพืช กลุ่มที่ 2 คลินิกด้านวิชาการเกษตร ประกอบด้วย คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกเครื่องจักรกลทางการเกษตร คลินิกฝนหลวง กลุ่มที่ 3 คลินิกการให้บริการ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัดการให้บริการพันธุ์พืชพันธุ์ดี พันธุ์ปลาน้ำจืด และปัจจัยการผลิตเกษตร สารชีวภัณฑ์ ทางการเกษตร ทั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน


แชร์ข่าวพะเยา