ชมความสวยงามของเจดีย์ชเวดากองจำลองวัดศรีจอมเรือง

แชร์ข่าวพะเยา

ชมความสวยงามของเจดีย์ชเวดากอง จำลอง ที่บริเวณวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงามอลังการในภาคเหนือ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ตั้งอยู่บนจอมเขาสูงนอกจากนั้นภายในตัวอาคาร ของเจดีย์ดังกล่าว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญอีกจำนวนมาก รวมทั้งเทพทันใจ ให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะกราบไหว้บูชาได้ตลอดทุกวัน

เจดีย์ชเวดากอง จำลอง ของวัดวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่มีขนาด24x24x36 เมตร ถูกจัดสร้างขึ้น และตั้งตระหง่านบนยอดเขา บริเวณวัดซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่เขตพื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา และเป็นองค์เจดีย์ที่มีความสวยงามเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ ที่มีศิลปะพม่าหรือไทใหญ่ ที่จำลองมาจากประเทศพม่า สร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรืองและชาวเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นภายในอาคารฐานพระเจดีย์ชเวดากองดังกล่าว ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระศิลปะล้านนา และพระอริยสงฆ์ชื่อดังของล้านนาและประเทศไทยจำนวนมาก รวมทั้งเทพทันใจ หรือเทพมหานัทโปตะถ่องโป๊ะโป๊ะจือ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพม่า ไว้ให้ได้เข้าทำการสักการะได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งถือว่าเจดีย์ชเวดากอง จำลอง ของวัดศรีจอมเรือง ถือเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและเหมาะสำหรับเข้าสักการะบูชาหากไม่สามารถเดินทางเที่ยวชมได้ที่ประเทศพม่า

สำหรับวัดศรีจอมเรืองเป็นวัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ตั้งอยู่บนจอมเขาสูง ชาวบ้านมักเรียกกันว่า“วัดจองคำ”  เป็นวัดท่ามกลางชุมชนไทยที่มีวิถีชีวิตที่ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งวัดศรีจอมเรืองนั้น เป็นวัดของชุมชนไทใหญ่ ทั้งวิหารและกุฏิของพระสงฆ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ประตูโขงของวัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะไทใหญ่ วิหารและพระอุโบสถเป็นหลังเดียวกัน ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาลงรักปิดทอง ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ศิลปะไทใหญ่ มีซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน ปัจจุบันทางวัดกำลังสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองไว้เป็นสถานที่ให้ผู้คนได้เข้ากราบไหว้เที่ยวชม

สำหรับมหาธาตุชเวดากอง ( จำลอง ) องค์นี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้วเสร็จดีย์นที่ 31 มกราคม 2562 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน เป็นการจำลององค์มหาธาตุชเวดากองจากเมียนมาขนาด 24x24x36 เมตร ด้วยงบก่อสร้าง18,425,640 บาท สร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรืองและชาวเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา