ธ.ก.ส. พะเยาจัดส่งเสริมสุขภาพ “Fit & Firm Walk Run #6 Baac Phayao”

แชร์ข่าวพะเยา

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้ออก กาลังกายอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งด้านทางกาย ทางใจ

    นายมาโนช บัวองค์ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน นำเจ้าหน้าที่ธนาคารในสังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือจังหวัดพะเยากว่า 120 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน (Happy Body) ประจำปี 2566 ของธนาคารโดยฝ่ายกิจการ สาขาภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา จัด เดิน-วิ่ง ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ “Fit & Firm Walk Run #6 Baac Phayao” โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อ ขุนงาเมือง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้ออก กาลังกายอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งด้านทางกาย ทางใจ และกระตุ้นให้ บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นช่วยลดค่ารักษาพยาบาลในภาพรวม ของธนาคาร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีในหมู่คณะของบุคลากรในสังกัด

พร้อมกันนั้นนายมาโนช บัวองค์ ระบุว่า ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือน “สินเชื่อแทนคุณ” แก้ปัญหากลุ่มลูกค้าสูงวัยด้านปัญหาการสูงวัย (Aging) ของลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่งปัจจุบันมีจานวนประมาณ 35% ของลูกค้า ทั้งหมด ธ.ก.ส. ได้จัดทา “โครงการสินเชื่อแทนคุณ” วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีหนี้อันเป็นภาระหนักและมีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินและ หนี้สินให้กับทายาทเพื่อเปิดโอกาสให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน และร่วมรักษา ทรัพย์สินให้คงอยู่กับครอบครัว โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายสินเชื่อให้ทายาทที่มารับช่วงประกอบอาชีพ เพื่อปิด ชาระหนี้เดิมของผู้สูงอายุ แบ่งเป็นสัญญาต้นเงิน (รวมต้นเงินเดิม) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 เท่ากับ MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.975) ปีที่ 6 – 10 เท่ากับ MRR-1 และปีที่ 11 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR- 2 กาหนดชาระคืนภายใน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี และสัญญาต้นเงิน (รวมดอกเบี้ยเดิม) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 กาหนดชาระคืนภายใน 15 ปี นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังพร้อมสนับสนุนทายาทในการต่อยอดการดา เนินธุรกิจของครอบครัวโดยการเติมความรู้ทางการเงิน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเงินทุน เพื่อเพิ่มมูลค่า Added Value สร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าไปสู่ ตลาดที่มีกาลังซื้อสูง สินเชื่อภายใต้ BCG Model (วงเงินสินเชท่อรวม 35,000 ล้านบาท)

     1. สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและหรือ ค่าลงทุน ในการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า สูง เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การผลิตแก๊สชีวภาพ ธุรกิจไบโอดีเซล ฯลฯ เพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น (Refinance) โดยหนี้ดังกล่าวต้องเป็นหนี้เงินกู้ที่มี วัตถุประสงค์การกู้ตามข้างต้น วงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้

2. สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Credit) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และหรือค่าลงทุน ในการประกอบอาชีพที่มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนาทรัพยากรมา หมุนเวียนหรือกลับมาใช้ใหม่ การผลิตหรือแปรรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้ง ลดการเกิดของเสียและ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการประกอบธุรกิจรีไซเคิล อาทิ การผลิตหรือจาหน่ายฟางข้าวอัดก้อน การ ผลิตขวดแก้วจากเศษแก้วเหลือใช้ การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบหรือกะลามะพร้าว การผลิตหรือการแปร รูปผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ การผลิตกล่องข้าวจากซานอ้อย อุตสาหกรรมรีไซเคิล เพื่อชาระหนี้สถาบัน การเงินอื่น(Refinance)โดยหนี้ดังกล่าวต้องเป็นหนี้เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์การกู้ตามข้างต้นวงเงนิกู้ ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้

     3. สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุน ในการประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสาหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) การใช้ พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อชาระหนี้สถาบันการเงิน อื่น (Refinance) โดยหนี้ดังกล่าวต้องเป็นหนี้เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์การกู้ตามข้างต้น

    สัมภาษณ์…นายมาโนช บัวองค์ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน


แชร์ข่าวพะเยา