นิติศาตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมายระดับมัธยม

แชร์ข่าวพะเยา

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชะ เนื่องในวันรพี น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

    นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาทั่วประเทศกว่า 800 คน 118 ทีม ต่างร่วมกันเข้าทำการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร วัชรราชธิดา ที่ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เด็ก เยาวชน ครูและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายให้มากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นิสิต นักเรียน และบุคลากร ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีการเคารพกฎหมายอย่างถูกต้อง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในบทบาทของ สถาบันการศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่พึ่งของสังคม

    ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิลัยพะเยา ที่ให้ทางคณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมายระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทางเราได้จัดขึ้นทุกปีและขอบคุณนักเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการโดยวัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญและเป็นเยาวชนที่เขาจะเติบโตขึ้นไป ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ชีวิตซึ่งสิ่งสำคัญและจำเป็นคือการเคารพการเป็นพลเมืองที่ดีโครงการนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเอาแพ้ชนะในการแข่งขัน แต่เป็นกลไกในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้ทักษะอาชีพทางวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย คือปัญญาคือความเข้มแข็งของชุมชน

    สัมภาษณ์… ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

   ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ระบุว่าในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เรามุ่งเน้นที่จะให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการชุมชน การมีส่วนร่วมกับชุมชน มีส่วนขับเคลื่อนชุมชน และสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยเองก็สนับสนุนในทุกๆด้านใน  พันธกิจของแต่ละคณะ โดยในแง่ของการให้บริการชุมชนตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ รวมทางผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

    สัมภาษณ์… ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

    โดยในการนี้ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คนในจำนวน 118 ทีม


แชร์ข่าวพะเยา