พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service  Center for PWDs : OSSC)

แชร์ข่าวพะเยา

     จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service  Center for PWDs : OSSC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และให้คำปรึกษาแนะนำบริการต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service  Center for PWDs : OSSC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และให้คำปรึกษาแนะนำบริการต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะทำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็ว และเข้าถึงคนพิการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคนพิการ โดย ห้องศูนย์พึ่งได้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพะเยา เปิดให้บริการ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.พร้อมรับมอบรถสามล้อโยก จำนวน 12 คัน แก่ผู้พิการหรือผู้แทนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดย นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน  นางสาวงามไฉน อรุณาทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน และ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา