โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการ และเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2566

แชร์ข่าวพะเยา

    เปิดการประชุมวิชาการและเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2566 โรงพยาบาลพะเยา โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถานพยาบาลทุกระดับ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการและเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2566 โรงพยาบาลพะเยา โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถานพยาบาลทุกระดับให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามบริบทและขีดความสามารถ เสริมสร้างความสามัคคีในภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งในองค์กร และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสุขภาพในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน วิทยากรบรรยาย นายแพทย์พงศกร พจนาสุคนธ์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จำปาวงศ์ แพทย์ศัลยกรรมประสาท และ นายแพทย์พลากร เลิศศักดิ์วรกุล แพทย์อายุรกรรมประสาท และ แพทย์หญิงสุนารี จันตา นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา