รับฟังความคิดเห็น สร้างถนน 4 เลนท์ รอบ 2

แชร์ข่าวพะเยา

     กรมทางหลวงจัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 120 ช่วงตำบลแม่นาเรือ-ตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม

      ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีฟังเสียงชาวพะเยา รอบ 2 ในการปรับปรุงถนนขยาย 4 ช่องจราจร ช่วงตำบลแม่นาเรือ-ตำบลวังเหนือจังหวัดลำปาง เพื่อประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 120 เพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวที่มีระยะทางรวมประมาณ 51 กิโลเมตร มีขนาดสองช่องจราจร จึงมีแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงให้เป็นทางหลวงมาตรฐาน 4 ช่องจราจร เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวลักษณะเดิมอยู่บนพื้นที่เขาคดเคี้ยวจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมโดยกำหนดแนวทางเลือกให้เกิดความปลอดภัย

    โดยในวันนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา