เกษตรจังหวัดสำรวจนาข้าวเสียหายเกิดจากภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

    เกษตรจังหวัดพะเยา สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย เกิดโรคจากโรคใบไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาดเสียหายหนักในนาข้าวพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบภาวะฝนแล้ง ทำให้ต้นข้าวได้รับผลกระทบแห้งตายเป็นบางส่วน และเกิดโรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อรา

     นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา นำหัวหน้ากลุ่มฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่พร้อมนายสิโรตม์ ชมใจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอภูกามยาว เกษตรอำเภอภูกามยาว เข้าทำการสำรวจนาข้าวพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  พบว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบภาวะฝนแล้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่แหล่งน้ำและอยู่นอกเขตชลประทาน รอแต่น้ำฝนอย่างเดียว และในพื้นที่มีฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ต้นข้าวได้รับผลกระทบแห้งตายเป็นบางส่วน และเกิดโรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ทางกลุ่มอารักขาพืช จึงได้ชี้แจงวิธีการป้องกันกำจัดในขั้นต้นให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมายเกษตรกรที่ประสบปัญหารับฟังและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จะร่วมทำการชี้แจงในส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งไม่พบการระบาดแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางอำเภอภูกามยาว ได้ชี้แจงในเบื้องต้นในส่วนของการขาดแคลนน้ำ แนะให้เกษตรกรรวมกลุ่มขอรับการสนับสนุนขุดเจาะน้ำบาดาล ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

    สัมภาษณ์…นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา