รับมอบเกียรติติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ ที่มีระดับคะแนนผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ชัยชนะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัดรับ รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ ที่มีระดับคะแนนผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ให้สาธารณะชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างปลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนะสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา