มอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนจัดกิจกรรมฟุตบอล

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนจัดกิจกรรมฟุตบอล

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดื่ม สนับสนุนจัดกิจกรรมฟุตบอล ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ภาพลักษณ์องค์กร เกิดความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา