NT พะเยา เข้าดำเนินการ ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต free WiFi

แชร์ข่าวพะเยา

 NT พะเยา นำทีมงาน  เข้าดำเนินการ ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต free WiFi  ณ กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านห้วยก้างปลา  ต.สระ อ.เชียงม่วน

17  ตุลาคม  2566  NT พะเยา   นำโดย   นางสาวสุคนธา  เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดพะเยาฝ่ายบริการ  และ นายธงชัย พุทธวงศ์  ผู้ช่วยโทรคมนาคมฝ่ายเทคนิค  บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT. นำทีมงาน  เข้าดำเนินการ ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต free WiFi  ณ กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านห้วยก้างปลา  ต.สระ อ.เชียงม่วน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง  เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา