จัดนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานเปิดนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9” แพทย์หญิงสุนารี จันตา ประธาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง และคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพะเยา เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพะเยา พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมชมนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง วิธีป้องกันและการเข้าถึงการรักษา ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยา เป็นการรวมพลังจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลัง


แชร์ข่าวพะเยา