01 ธ.ก.ส. จับคู่ธุรกิจ (ข้าว) พะเยา-เชียงราย

แชร์ข่าวพะเยา

    ธ.ก.ส. ร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการจับคู่ธุรกิจ (ข้าว) พะเยา-เชียงราย และความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้ ปี 2567-2569 ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ สร้าง ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด,สหกรณ์ การเกษตรจุน จำกัด,สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด,สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด, สหกรณ์นิคมเชียงคา จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด (สกต.พะเยา), สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด (สกต.เชียงราย), สหกรณ์การเกษตรเทิง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหงาว-ตับเต่า จำกัด, สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด ร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการจับคู่ธุรกิจ (ข้าว) พะเยา-เชียงราย และความ ร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศักยภาพเกษตรพักชำระหนี้ ปี 2567-2569 เพื่อบูรณาการ การปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด (4 ร.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้าง รายได้เพิ่มภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

    นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา จะเดินหน้าในการฟื้นฟูพัฒนา และยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับ ครัวเรือน โดยขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ การสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า อีกทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับลูกค้าธนาคาร และเป็นช่องทางให้ลูกค้าธนาคารสามารถพัฒนาการทาธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่าย กับคู่ค้าได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตลอดจนได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศักยภาพเกษตรพักชาระหนี้ ปี 2567-2569 เพื่อ บูรณาการ การปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด (4 ร.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างการเติบโตภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

ในการสนับสนุนสินเชื่อ ให้แก่ลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อนำเงินไปลงทุนในการทาการเกษตร การตลาด และการรวบรวม ข้าว รวมวงเงินสินเชื่อที่จ่ายไปทั้งสิ้น ณ 7 พฤศจิกายน 2566 จานวนสัญญา 32,282 สัญญา เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,510 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การลงนามในครั้งนี้ สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เตรียมบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ชุมชน และเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจของผู้ซื้อและ ผู้ขาย สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนา การผลิต และเพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจ สร้าง มูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวแปลงใหญ่ จะสามารถสร้างโอกาสสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นส่วน หนึ่งของการขับเคลื่อนของภาคการเกษตรในประเทศไทยให้เติบโต

    สัมภาณ์…นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน

ขณะที่นางนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในห้วงนี้นอกจากทางนโยบายของรัฐบาลจะได้มีการดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของ ธ.ก.ส.ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการเปิดตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือกเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในห้วงนี้ โดยการเปิดตลาดนัดการรับซื้อข้าวที่สูงกว่าราคาท้องตลาดกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มีโอกาสจำหน่ายข้าวในราคาที่เป็นธรรม จึงได้มีการจัดตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในห้วงนี้

    สัมภาษณ์… นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา