ข้าราชการวัยเกษียณ ดำเนินวิถีตามรอยพ่อ ปลูกผักสวนครัวและฟักข้าวปลอดสารพิษ

แชร์ข่าวพะเยา

ครูหนุ่ย “สุรชัย ศรีชัย ข้าราชการวัยเกษียณ ดำเนินวิถีตามรอยพ่อ ปลูกผักสวนครัวและฟักข้าวปลอดสารพิษ,เลี้ยงไก่งวง,ไก่พื้นบ้าน,เลี้ยงห่าน,ในสวนที่บ้านโป่งขาม ม.10 ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา (ผ่านวัดพระธาตุโป่งขาม300เมตรขวามือ) ภายในสวนยังมีบ่อปลาขนาดย่อมสำหรับเลี้ยงกบและปลาหลากชนิด

ครูบอก“เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง” เป็นการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทำได้ทุกครอบครัว ทุกฐานะ ทำได้เลย และทำได้ง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ใดๆ มากมาย สิ่งเดียวที่เราทุกคนต้องมีคือ “จิตสำนึก” พระองค์สอนให้เราทำ “เพื่อตัวเราเอง” ทำ “เพื่อสร้างความเจริญให้ชีวิตเราเอง” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงเป็นหลักพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางที่ให้เราทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ดำเนินตามวิถีแห่งการดำรงชีพอย่างสันติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ซึ่งก็คือ วิถีชีวิตไทย ที่ยึดทางสายกลางของความพอดี ที่สำคัญ! เป็นภูมิคุ้มกันให้เราทุกคน  สร้างความพอดีให้จิตใจ ผ่านทุกๆ ปัญหาไปได้ด้วยดี และยังสามารถดำรงอยู่ซึ่งสังคมวัฒนธรรมไทยได้โดยไม่เสื่อมถอย


แชร์ข่าวพะเยา