ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ โดยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา อนุมัติแผนงบประมาณดำเนินงานพร้อมทั้งพิจารณาเลือกตั้ง ประธาน กรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2567 การเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2568 ซึ่งปีนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัดมี สินทรัพย์รวม ทั้งสิ้น 2,574,286,284.20 บาท มีผลกำไรสุทธิ 94,351,540.54 บาทคณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิกฯร้อยละ 5.90 เฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 16.25 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษา ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการ และ ผู้แทนสมาชิกจำนวน 359 คน


แชร์ข่าวพะเยา