ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนอกสถานที่

แชร์ข่าวพะเยา

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.40 น. ณ ห้องUB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานการจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 900 คน เข้าร่วมการประชุมและมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในอำเภอเมืองพะเยา แม่ใจและเชียงม่วน  ทั้งนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้จังหวัดมีแผนการป้องกันความปลอดภัยทางเทคโนโลยี cyber security ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา