เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ในการเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มอบหมายให้ นางนันทวรรณ ปกรฤกษ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ในการเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

    นำโดย นายสุรพล กมุทชาติ (นายกสมาคม สส.สท.) พร้อมคณะกรรมการ สส.สท. จำนวน 3 ท่านเข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องบริหารจัดการงานสมาคมฌาปนกิจฯ สส.สท. เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการรับสมัครสมาชิก สส.สท.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯและศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา