พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แชร์ข่าวพะเยา

    พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การคุ้มครองสวัสดิภาพด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา กับโรงพยาบาลพะเยา

    วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กับ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยนางปัทมาพร นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การคุ้มครองสวัสดิภาพด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2564 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ และสารเสพติด  ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งให้ส่งตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสภาพปัญหา การตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำ ฟื้นฟู การบำบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาหรือสารเสพติด และภาวะหรือโรคทางจิตเวช รวมทั้งทำความเห็นรายงานต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม โดยมี แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อนณ ปัญโญใหญ่ นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางภัสราพันธ์ แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมลงนามฯ เป็นสักขีพยาน


แชร์ข่าวพะเยา