ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน

แชร์ข่าวพะเยา

     ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน SDGs

มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างสถาบัน เพื่อเกื้อหนุนการพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการ รวมถึงการวิจัย และการจัดการศึกษา การจัดโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการประชุมเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พัฒนาแนวทางในการสร้างเทศะรังสรรค์ (การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้และสร้างชุมชนที่ดีขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อให้การปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย CSV. ของ มหาวิทยาลั ยพะเยา และ USR. ของ Nanhua University  

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับอธิการบดี Nanhua University Dr.Tsong-Ming Lin พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Nanhua University นำโดย Prof.Dr.Jun-Hong Lin Dean of Center for General Education and Co-investigator of the USR Project of Nanhua University, Prof.Dr.Yeh Yueh-Chiao Professor in Department of Natural Biotechnology and sub-investigator of the USR Project of Nanhua University และ Assist.Prof.Dr.Ming-Che Lu Assistant Professor in the Department of Applied Sociology and sub-investigator of the USR Project of Nanhua University ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย และการบรรยายเรื่องการพัฒนาเมือง Cittaslow เพื่อขับเคลื่อน SDGs และ ชุมชนโดย Prof.Dr.Yeh


แชร์ข่าวพะเยา