ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผลิตและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

        ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผลิตและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา กับ สถาบันพระบรมราชชนก

    วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร และคณะ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการผลิตและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา พร้อมทั้งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสำนักงานอธิการบดี โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา การวิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาและบุคลากร

ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงของสถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยพะเยา จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีสำนึกต่อสังคม สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรียบร้อยแล้ว อธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยาตามภารกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล รวมถึงการจัดเก็บบันทึก ค้นหา และแก้ไขข้อมูลผู้ที่ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ โดยแยกศึกษาดูงานเป็นหน่วยงานตามกลุ่ม คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน  กองคลัง กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จากนั้นได้เยี่ยมชมบรรยากาศและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา