กรรมาธิการที่ดินฯตรวจสอบการจัดสร้างฟาร์มหมูหลังชาวบ้านร้อง

แชร์ข่าวพะเยา

    คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ติดตามปัญหา มลพิษทางกลิ่นจากการก่อสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร้องเรียนในการจัดสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่ดังกล่าวนั้น ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ที่รอบด้าน รวมทั้งการขออนุญาตก็มีการทำผิดขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่

    คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดย นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการธิการฯ พร้อมด้วยรองประธาน , คณะกรรมาธิการ และคณะโฆษกฯ ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามปัญหา มลพิษทางกลิ่นจากการก่อสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่ ตำบลดงเจน และตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ โดยคณะได้ลงพื้นที่ฟาร์มหมูซึ่งผู้ประกอบการ กำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อรับทราบปัญหา ก่อนที่จะเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ในการร่วมหารือกับนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมถึง ผู้อำนวยการสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางกลิ่น ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนปัญหาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการฟาร์มสุกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พร้อมแสดงเอกสารประกอบการหารือ ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางกลิ่น ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาส่วนร่วมของชุมชน และปัญหาการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

    โดยตัวแทนชาวบ้าน ได้แสดงความห่วงใย ร่วมถึงขอเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความชัดเจนต่อการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่ ระยะห่างของฟาร์มสุกรจากแหล่งชุมชน – วัด จำนวนที่ขออนุญาตเลี้ยงสุกรว่าตรงกับจำนวนที่ขออนุญาตกับทางการหรือไม่ ซึ่งถ้าหากไม่ตรง หรือมากกว่าที่ขอไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดต่างๆ ที่วางไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมายด้วย

     ซึ่งภายหลังจากการหาเรือร่วมกับฝ่ายต่างในพื้นที่ นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการธิการฯ ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ข้อมูล จากหลายฝ่าย โดยข้อมูลที่ได้หลายอย่างยังไม่ตรงกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะประเด็นการขออนุญาตเลี้ยงหมู 3,000 ตัว แต่พื้นที่กลับมากกว่า ดังนั้นในประเด็นที่ไม่ตรงกัน ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางคณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้ทางจังหวัดพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันทุกฝ่าย ในการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในส่วนของคณะกรรมาธิการฯ เอง ก็จะนำข้อมูลทั้งหมด ไปนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ เพื่อขอมติเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป

       สัมภาษณ์… นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการธิการฯ

     ขณะที่นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ทางจังหวัดก็ได้มีการนำผู้เกี่ยวข้องเข้าทำการหารือในประเด็นที่มีข้อกังวล ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้าง โรงเลี้ยงสุกรใน 2พื้นที่ ซึ่งจากประเด็นการหารือได้มีข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่หรือใกล้บริเวณที่ก่อสร้างในหลายประเด็นซึ่งในที่ประชุมทางประธานกรรมาธิการได้มีการ ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เห็นควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเราจะแยกเป็นสองพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

    สัมภาษณ์…นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

     ขณะที่นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ แกนนำชาวบ้านที่ร้องเรียน ระบุว่า ในขณะนี้คณะกรรมาธิการได้ลงในพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากความชัดเจนจะมีมากขึ้นแต่ว่าหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานนั้นพยายามที่จะช่วยเหลือหน่วยงานราชการรวมทั้งผู้ประกอบการเช่นกรณีการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารนั้นมีการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารที่สามารถเลี้ยงได้นับ 1 แสนตัว แต่ได้มีการขออนุญาตเพียง 3000 ตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตว่าใช้พื้นที่ห่างจากชุมชนเพียง 1 กิโลเมตร แต่หมูนั้นต้องมีการขยายพันธุ์ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าที่ขออนุญาต ซึ่งจะเข้าเกณฑ์ พรบ.สาธารณสุข และประเด็นที่ 2 คือในเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งต่างๆหลังจากที่มีการสั่งให้ชะลอการก่อสร้างจากจังหวัด แต่ก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดซึ่งทางจังหวัดและอำเภอก็ไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องบทลงโทษแต่อย่างใด คงปล่อยให้ ผู้ประกอบการได้มีการก่อสร้างกันอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวบ้านได้มีการร้องเรียนอยู่เป็นระยะๆแต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆจากหน่วยงานราชการซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการหาข้อยุติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งทางกรรมาธิการก็รับปาก กับชาวบ้านบอกว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของชาวบ้านนั้นมีความต้องการอยากให้ยุติการก่อสร้างดังกล่าวและไม่ให้มีการเลี้ยงหมูดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผลกระทบจะตามมาอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็มีการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น แต่ก็ยังมีการช่วยเหลือกันเพื่อให้มีการจัดสร้างโดยที่ไม่สนใจในเรื่องผลกระทบกับพื้นที่แต่อย่างใด

สัมภาษณ์… นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ แกนนำชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกามยาว


แชร์ข่าวพะเยา