เปิดสำนักงานมูนิธิโรงพยาบาลพะเยาและเฉลิมฉลองครบ 67 ปีโรงพยาบาล

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยา เปิดมูนิธิโรงพยาบาลพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นมูนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ การอาพาธของพระสงฆ์ตลอดจนนักบวชศาสนาต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยา นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 67ปี ของโรงพยาบาลพะเยาที่ให้บริการกับประชาชน

      นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าทำการเปิดสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา ภายในบริเวณโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นสถานที่ในการประสานงานของมูลนิธิในการที่จะช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ยากไร้ การอาพาธของพระสงฆ์ตลอดจนนักบวชศาสนาต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยา

โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ระบุว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยาขึ้น ซึ่งมูลนิธิของโรงพยาบาลพะเยาดังกล่าวนั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือนำรายได้ที่เกิดจากมูลนิธิ การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ตลอด จนถึงพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งนักบวชในศาสนาอื่นๆนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือในการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ทางแพทย์เพื่อให้พร้อมใช้เกี่ยวกับการรักษาตลอดจนถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับระบบพยาบาลที่ทันสมัยขึ้น และร่วมมือกับองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆและที่สำคัญไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

     สัมภาษณ์…นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา