ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

         วันที่ 7 มีนาคม 2567  เวลา 09:00 น. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการ  และคณะกรรมมการผู้ตรวจสอบกิจการ     เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

     โดยมี นายผจญ ใจกล้า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ เรื่องวิธีการสร้างระบบการตรวจสอบกิจการ และแนวทางการปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การบริหารงานเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการสหกรณ์มีกระบวนงานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการประสานงานที่ดีระหว่างกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้รับบริการ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา