โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนน และ ปรับภูมิทัศน์

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรม 5 ส. โดยล้างถนนหน้าโรงพยาบาลและทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี  และให้สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน พร้อมให้บริการประชาชน โดย เทศบาลบ้าต๋อมสนับสนุนรถ และขอขอบคุณ บุคลากร ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา