โรงพยาบาลพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของคณะรัฐมนตรี ตามกำหนดการ ครม.สัญจร

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา10.00น . ณ.ห้องประชุม 1ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ทีมนำองค์กร คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม. สัญจร) ณ จังหวัดพะเยา โดยโรงพยาบาลพะเยาเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์)  ในวันที่18 มีนาคม 2567  (ในส่วนที่ รพ.พะเยารับการเยี่ยมตามกำหนดการ) โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทั้งด้านอาคาร สถานที่รวมทั้งเส้นทางการจราจร การจอดรถ/ด้านการต้อนรับ/ด้านการนำเสนอผลการดำเนินงาน/ด้านการจัดบูธ นิทรรศการตามประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด/ด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ด้านการเงินงบประมาณ /ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์/ด้านการประสานงาน /ด้านการปฐมพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉิน  และด้านการจัดการห้องประชุม โสต ทัศนูปกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา