งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 67

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2567 “การเตรียมความพร้อมรับเยี่ยมสำรวจและทิศทางการนำเสนอแบบใหม่” จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลพะเยา(HA)  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็น เพื่อให้การบริการที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจในบริการ บุคลากรต้องมีความรู้ มีสรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมีมาตรฐานในการดูแลรักษา รวมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นอย่างเพียงพอ  และเพื่อชี้นำ ออกแบบระบบการพัฒนาระบบงานและการดูแลผู้ป่วยภายใต้บริบทของโรงพยาบาลพะเยา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ สนับสนุนให้มี Best practice ในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานคุณภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “HAIT” โดย นพ.ไกรรัตน์ คำดี  “มอง Evidence-Base ผ่านวารสารโรงพยาบาลพะเยา” โดย พญ.ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนา เรื่อง “เรียนรู้วิชาการของโรงพยาบาลพะเยา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 120 คน  กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้าน…มาให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังเสวนางานมหกรรมครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา