มหาวิทยาลัยพะเยา kick off โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรม kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองแผนงาน กับคณะ สถาบันภายในหวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ ผู้กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความเข้าใจวิธีการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต และทางด้านสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป และภายในกิจกรรม kick-off ครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพทางกาย การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การตรวจความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน และการตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน รวมถึงการเข้าเรียนในหลักสูตร non-degee เพื่อเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป และได้รับการตอบรับจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่กา ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 272 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริการวิชาการที่หลายคณะได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ (Community Health Care) มุ่งสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


แชร์ข่าวพะเยา