โรงพยาบาลพะเยาเข้าร่วมประชุมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ธวัชชัยปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงวิราวรรณ  ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่1  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยตัวแทนผู้นิเทศ เขตสุขภาพที่1 ได้มีการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่1 (8จังหวัด)ตามนโยบายและประเด็นตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมการมีบุตร  ดิจิทัลสุขภาพ การบริหารการเงินการคลัง การดำเนินงานมะเร็งครบวงจร   ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย  และระบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิ สถานชีวาภิบาล สุขภาพจิตและยาเสพติด โครงการราชทัณฑ์ปันสุข การดำเนินงานสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร  Care D+   เศรษฐกิจสุขภาพ และปัญหาพื้นที่  วัณโรค และ  PM2.5   โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการประชุมทางไกล   การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารเขตสุขภาพ เพื่อให้พื้นที่นำข้อสรุป และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ


แชร์ข่าวพะเยา