ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับอำเภอแม่ใจได้กำหนดจัดงาน “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2567 ณ บริเวณพื้นที่ตลาดบีบี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายผลไม้ในช่วงผลผลิตออกในฤดูกาล สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร

     การประกวดลิ้นจี่ ณ  ตลาดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะยา การแข่งขันกินแหลก และการแข่งขันทำอาหารลีลา ตลอดจนถึงการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชมผู้ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา”ที่ทางองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับอำเภอแม่ใจได้ จัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายผลไม้ในช่วงผลผลิตออกในฤดูกาล สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกรโดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

        สำหรับอำเภอแม่ใจ  มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 9,626 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จำนวน 1,579 ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ปี 2567 จำนวน 190 ตันผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ ปลายเดือนเมษายน – ปลายเดือนพฤษภาคม 2567 โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่ใจโดยทั่วไป มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ ลงทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบติดเชิงเขา เหมาะแก่การทำสวน เนื่องด้วยมีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป็นต้นกำเนิดลำน้ำหลายสายที่ไหลรวมกันลงไปสู่กว๊านพะเยา สภาพดินมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุส่งผลให้ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากลิ้นจี่จากแหล่งผลิตอื่นในภาคเหนือ คือ มีลักษณะเปลือกบางสีแดง หนามสั้นและห่าง เนื้อแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมตามอัตลักษณ์ลิ้นจี่แม่ใจ “ ไหล่ยก  อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน ”


แชร์ข่าวพะเยา