เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัด “งานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ โครงการพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร ประจำปี 2567”

        วันนี้ (20 พ.ค.67) นายภูธนะ ชมภูมิ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ โครงการพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร ประจำปี 2567” ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการผลิตลิ้นจี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจุดขาย และสร้างการรับรู้ถึงข้อดีของการบริโภคลิ้นจี่ปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และเพิ่มช่องทางทางการตลาดทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการผลิตด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอแม่ใจ จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพะเยาโมเดล ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน รวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

    นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้ รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินการโครงการพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรประจำปี 2567 นำร่องเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการนำร่องในสินค้าเกษตรสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 6 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวสมุนไพร มันสำปะหลัง และกาแฟ มีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนา “การผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่ ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”, การจัดนิทรรศการการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ นิทรรศการกาแฟ นิทรรศการสมุนไพร , และการแสดงสินค้าของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผลทางการเกษตรอำเภอแม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา