NT พะเยา ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2567 

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 21 พฤษภาคม  2567 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จำกัด) มหาชน  นำโดย  ว่าที่ร้อยโทประจักษ์  กิติ โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2567  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญ  ของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทางสภาพภูมิอากาศ  ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมมือกันปลูกต้นไม้  ณ  อาคารโทรคมนาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา