ดราม่าเก็บเห็ดเผาะหลังเครือข่ายรักษาป่าเตรียมเก็บค่าธรรมเนียม

แชร์ข่าวพะเยา

     ดราม่าเก็บเห็ดเผาะ หลังอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จะมีการเรียกเก็บค่าทำเนียมการเข้าหาของป่าในพื้นที่จนเป็นเหตุให้หลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ผ่านสื่อโซเชียลด้วยการไม่ยอมรับในเรื่องการต้องเสียค่าทำเนียมขณะที่กลุ่มเครือข่าย รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาระบุว่า การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายได้มีการป้องกันรักษาป่าตลอดจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและบุกรุกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากทรัพยากรที่เกิดจากป่า สมควรที่จะเป็นการตอบแทนให้กับชุมชนพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ป่าอย่างดีเยี่ยม

     จากเหตุการณ์ที่ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปืมและกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ออกมาประกาศ ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการเข้าหาของป่า ซึ่งปัจจุบันเห็ดเผาะได้มีการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้ทางพื้นที่ได้มีการหารือกันที่จะทำการวางมาตรการในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการเก็บค่าทำเนียมในการหาของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาจนเป็นที่โจษขานกับหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนในการที่จะมีการเรียกเก็บค่าทำเนียมและฝ่ายที่ต่อต้านในการเก็บค่าทำเนียม จนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนกันเป็นวงกว้าง ทั้งที่กลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

      ล่าสุดจากการติดตามข้อมูลพบว่า มีกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับพื้นที่ โดยชาวบ้านคนหนึ่ง ที่มีอาชีพหาเห็ดในช่วงของฤดูกาล ระบุว่า ปัจจุบันได้มีการเก็บเห็ดเผาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมาอย่างต่อเนื่อง แทบทุกปี ซึ่งตนเองเป็นคนพื้นที่ แต่ปัจจุบันนั้นในเรื่องของการหาของป่าได้มีผู้คนหลากหลายจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ามาหาของป่าเพื่อนำไปในลักษณะของการค้าขายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้มีการนำร่องที่จะทำการเก็บค่าทำเนียมนั้นในส่วนของตนเองนั้นถือว่าเป็นส่วนที่ดี ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆนั้นจะต้องเสียค่าทำเนียมบ้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่ ที่มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง

       สัมภาษณ์… ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    ขณะที่นายนพรัตน์ ก้อนคำ กำนันตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระบุว่าที่ ผ่านมานั้นพื้นที่ป่าของเรามีความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากการที่เรามีเครือข่ายในการเฝ้าระวังในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทั้งการเฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่า การบุกรุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคิดกันมาตลอดว่าเราจะทำอย่างไรให้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่เราก็ได้มีการอนุรักษ์กันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครือข่ายป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะจิตอาสาจนทำให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันได้มีผู้คนจำนวนมากทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นต่างเดินทางเข้าทำการหาของป่าในพื้นที่ ทางเราจึงได้มีการประชุมหารือกันและมีมติว่าจะช่วยกันอนุรักษ์และรักษา พื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และเอื้อต่อคนในพื้นที่จึงได้มีมาตรการในเรื่องของการเข้าหาของป่าในพื้นที่ โดยการจะมีการเก็บค่าทำเนียมในการหาของป่า โดยหากเป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าซึ่งมีการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ผืนป่ามาอย่างต่อเนื่อง เราจะมีการเก็บค่าทำเนียมในการเข้าหาของป่า โดยเฉพาะเครือข่ายการป้องกันเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในราคา 20 บาท ซึ่งหากชาวบ้านในพื้นที่เข้าหาของป่าและปัจจุบันมีเห็ดเผาะออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้เพียงไม่เกิน 2 กิโลกรัม เราถือว่าเป็นการเก็บเพื่อทำมาหากินไม่ได้มีเป็นการค้าเราก็จะไม่เก็บค่าทำเนียมหากเป็นชาวบ้านในพื้นที่อื่น แต่อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจ เราก็จะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทและในส่วนของชาวบ้านที่เข้าหาของป่าในพื้นที่เป็นคนนอกจากอำเภอแม่ใจ เราจะเก็บรายละ 100 บาทซึ่งรายได้ตรงนี้เราก็จะนำไปช่วยในกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

      สัมภาษณ์… นายนพรัตน์ ก้อนคำ กำนันตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     ขณะที่นายปริญญา โสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ระบุว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวของชุมชนบ้านเหล่า นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเป็นแนวนโยบายของกรมอุทยานและพื้นที่ป่าอื่นๆในส่วนของจังหวัดพะเยา ในการที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่ โดยใช้กลไกของความร่วมมือของ ชุมชนในการที่จะรักษาป่าซึ่งในการเก็บค่าทำเนียมนั้นถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถทำได้และนำเงินที่ได้นั้นเข้าดูแลรักษาป่า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนั้นก็เป็นกลุ่มที่มีการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการป้องกันไฟป่าการบุกรุกพื้นที่ป่าและหากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากป่านั้น ชาวบ้านสามารถที่จะนำมาเป็นรายได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งถ้าหากมีการขยายผลไปก็จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวงแหนพื้นที่ป่าและร่วมกันอนุรักษ์จนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมบูรณ์ได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นตนเห็นว่าการที่ดูแลรักษาป่าแล้วป่าให้ผลตอบแทนมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก

     สัมภาษณ์… นายปริญญาโสภิตภิญโญผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา