ร.อ.ธรรมนัสย้ำเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ 9 อำเภอ

แชร์ข่าวพะเยา

รอ.ธรรมนัสฯ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการพัฒนาจังหวัดพะเยา ย้ำเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ 9 อำเภอ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและอื่นๆ เสนอ นายกรัฐมนตรี ในครางการเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.พะเยา กลางเดือนนี้

             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา เดินทางมาติดตาม การพัฒนาจังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดพะเยา และนายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3  ทั้งนี้กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร ประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

    โดยการเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามแนวทางในการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยาด้วย โดยเฉพาะกว๊านพะเยา หนองเล็งทรายแหล่งน้ำอื่นอ่างเก็บน้ำทั่วไปในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยา เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบัน จังหวัดพะเยาในแหล่งน้ำต่างๆสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 9 อำเภอ รวมถึงแหล่งน้ำเหนือกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในอำเภอแม่ใจคือหนองเล็งทราย ซึ่งในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ก็จะได้มีการนำเสนอ สภาพปัญหารวมถึงแนวการแก้ไขปัญหา และโครงการต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยาด้วย โดยการทำงานในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นจะทำงานเชื่อมโยงกันกับจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยาด้วย นอกจานี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนการค้าเสรีที่ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก , โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอาคารด่านชายแดนในพื้นที่ส่วนสนับสนุนด่านชานแดนถาวรบ้านฮวกโครงการศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง โครงการแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟทางคู่โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โครงการศึกษาออกแบบและแผนแม่บทศูนย์วิจัยนกยูงไทยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางล้านนา- ล้านช้าง โครงการบำบัดคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำจากชุมชนก่อนลงไหลสู่กว๊านพะเยาโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม , โครงการศึกษารูปแบบและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางรางจังหวัดพะเยา โครงการออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองโบราณเวียงลอ การขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความ

    เป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสะพานแขวนกระจก และกระเช้าไฟฟ้า แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์พะเยา แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพะเยาด้วย…


แชร์ข่าวพะเยา