ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่พะเยาประชุมแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 8โครงการ

และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา ติดตามผลการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล“ โดยนายเอนก. ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยาและนางอุษา เครือสาร ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา