สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ โรคติตเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงาน
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม VDO
Conference เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และระบบสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับเขต โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา