PEA พะเยา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา PEA พะเยา

วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด PEA พะเยา จำนวน 85 คน เพื่อออกบัตรอนุญาตปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า กฟภ. ให้กับผู้รับการฝึกอบรม โดยมีการกำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 วัน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ


แชร์ข่าวพะเยา