จิตอาสาป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชจัดโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

      โดยกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในครั้งนี้มีการอบรมเพิ่มทักษะให้กับพี่น้องประชาชนจิตอาสาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนงานป้องกันและระงับไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ การดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


โดยมีสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย จำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา