นักเรียนในเมืองพะเยาเกือบ 1,000 คน ร่วมกิจกรรม โรดโชว์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

แชร์ข่าวพะเยา

       นักเรียนในเมืองพะเยาเกือบ 1,000 คน ร่วมกิจกรรม โรดโชว์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 7 ก.พ.2563 ที่สนามหน้าโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นักเรียนและครูของโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาจำนวน เกือบ 1,000 คน ได้ร่วมกิจกรรม โรดโชว์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ปลูกฝังวิธีคิดเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมคำนิยมที่ถูกต้องและมาตรการต่อต้านการทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต  สร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทยให้ยั่งยืน

      โดยปลูกจิตสำนึกความชื่อสัตย์ สุจริต ไม่นิ่งเฉยหากพบเห็นการทุจริต รักษาคนดี และส่งเสริมยกย่องคนดี เปิดพื้นที่ให้คนดีมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีนายอนิวัติ โพธิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิยากรให้ความรู้ ร่วมกับการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำนักเรียน การแจกรางวัลผู้ตอบคำถาม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา