จังหวัดพะเยาระดมปล่อยขบวนรถน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

หลายภาคส่วน ในจังหวัดพะเยา ร่วมระดมปล่อยขบวนรถน้ำ กว่า 30 คัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ หลังสถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

นายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563  ที่ บริเวณลานสนามกีฬา กรมทหารราบที่17  ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้จากสภาพอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐ เป็นประจำทุกปี กองทัพบก จึงได้ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

ตลอดจนมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และมณฑลทหารบก ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ร่วมกับจังหวัดพะเยา , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , เทศบาลเมืองพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกำลังพลรถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำ อันมีความจำเป็น ต่อการดำรงชีพ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงหน้าแล้งนี้โดยเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือราษฎรในอำเภอเมืองพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 4 โดยการนำน้ำไปแจกจ่าย ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้ว


แชร์ข่าวพะเยา