นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ .พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางไปสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา ก่อนจะเดินทางมาตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ ซึ่งจุดนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีประชาชนชาวจังหวัดพะเยาจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างเนื่องแน่น

โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งโครงการที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการลงทุน เช่นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย จังหวัดแพร่ ถึงเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มีเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพะเยา (เมือง/ดอกคำใต้/ภูกามยาว) การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวร และการดำเนินการของจังหวัดพะเยา ต่อนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล ทั้งสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งไม่มีผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ เรื่องสถานการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ได้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ในปีนี้ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ที่จากเดิมกว่า 71,000ไร่ เหลืออยู่ 17,000 ไร่ หรือลดพื้นที่ปลูกได้ราวร้อยละ 76 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และคาดการณ์ว่าจังหวัดพะเยาจะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ได้จนถึงเดือนกรกฎาคมในปีนี้

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหนองเล็งทราย จากอธิบดีกรมชลประทาน ตามที่ได้เสนอของบประมาณราว 360 ล้านบาท ในการพัฒนาหนองเล็งทราย และการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก่อนจะพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่มารอต้อนรับ โดยได้กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนให้ภาคเหนือ เป็นธนาคารน้ำ ในการบริหารจัดการสำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีการเพิ่มความจุของแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยดำเนินการขุดลอก ลดความตื้นเขิน จากดินโคลนและตะกอนทราย รวมทั้งยังสั่งการให้มีการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทำอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำด้านการเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำ แต่การแสวงหาแหล่งน้ำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหรือหากประชาชนได้รับผลกระทบ ก็จะต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม เนื่องจากการสร้างแหล่งน้ำ เช่น เขื่อนต่าง ๆ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย

จากนั้นได้ติดตามแผนการพัฒนาหนองเล็งทราย ซึ่งทางกรมชลประทานโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกลชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำการที่หนองเล็งทราย เพื่อดูดตะกอนดินทราย และแก้ไขปัญหาน้ำตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพื้นที่รองรับน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยา พบปะกลุ่มสตรีสหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา…


แชร์ข่าวพะเยา