PEA พะเยาร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัตพะเยา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนและ PEA โดยนายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่นายถนอม ปัญญาวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นายสุพิน แก้วประเสริฐผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมต้อนรับ ณ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากท่าอากาศยานน่านนคร โดยเฮลิคอปเตอร์ถึงลานจุดลงจอด ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32จากนั้นเดินทางไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เพื่อสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง กราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณปมาจารย์ และนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโดมคำ (พระสุนทรกิตติคุณ) ก่อนออกเดินทางเพื่อ ติดตามงานที่ อ.แม่ใจ

เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงหนองเล็งทราย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นาย กมล เชียงวงค์ ขึ้นกล่าวรายงานข้อมูลของจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบด้วย 9 อำเภอ 68 ตำบล 70 หมู่บ้าน 40 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น72 แห่ง ประชากร 477,000 คน มีพื้นที่ 3.95 ล้านไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ ณ หนองเล็งทราย จากอธิบตีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ กล่าวถึงแผนงานของโครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ ณ หนองเล็งทราย ซึ่งจะทำให้มีการกักเก็บน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น อันเอื้อประโยชน์ต่อการเกษตรกรหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนและเดินเยี่ยมชมร้นค้าชุมชนบูธก่อนที่จะเดินทางกลับ ในเวลา 11.50 น .

      สำหรับประเด็นเร่งด่วนของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย1) สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโดโรน่า 2019 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยายังไม่มีผู้ป่วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และภาคเอกชนต่างๆ ได้ให้การเฝ้าระวังป้องกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสื่อสารแนวทางในการป้องกันทำความเข้าใจกับประชาชน 2)สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทางจังหวัดพะเยา ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขไว้ 3 มาตรการ คือ A.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงพื้นที่ B.การป้องกันและลดมลพิษต้นทาง C.การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการมลพิษ 3.)สถานการณ์ภัยแล้ง โดยกำหนดแผนการสำรองน้ำดิบไว้ 3 แหล่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน เพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภค


แชร์ข่าวพะเยา