มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย PEA พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชา   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งหมด 98 คน ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

นางสาวณัฐณิชา  ใจสมิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ให้แก่คณะนักศึกษาคณะภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี เพื่อฝึกปฏิบัติการฝึกอบรม การประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


แชร์ข่าวพะเยา