กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 วันที่ 20 ก.พ.2563​  ณ ห้องประชุมเบจญจรงค์​ ชั้น​2​ โรงแรมเกทเวย์  จังหวัดพะเยา โดยนาย​กมล​ เชียงกลาง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายชุติเดช​ มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นายเด่น  ปันโทะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน​ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา​ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมนี้​ ได้มีผู้บริหาร​หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม​ จังหวัดพะเยา​ ได้​นายกิตติพศ​  ตันประเสริฐ​ผอ.​บังคับคดี​และนางสุนันทา  คงพากเพียร  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา  และมี นายธีรยุทธ  แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจสำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนสู่จังหวัดนำร่อง

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสื่อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน   ทั้งการส่งเสริมสิทธิ การเฝ้าระวัง การเคารพสิทธิมนุษยชน การผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ และการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน และนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาในประเด็น “เสริมพลังสิทธิมนุษยชนวิถีไทย  : สื่อยุคใหม่ 2020 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนและสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  2) ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ 4) นายวัชระ ศรีคำตัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องของ สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและการเคารพสิทธิผู้อื่น พัฒนาการและหลักการสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชนกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน และช่องทางการเข้าถึกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานในฐานะสื่อและทำหน้าที่ในการเผยแพร่หลักการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาคประชาชน ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา