สหกรณ์จังหวัดพะเยาติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (ภัยแล้ง)

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา(หัวหน้าทีม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ของจังหวัดพะเยา ณ หมู่บ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา