มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agriech and Innovation Center : AIC)

แชร์ข่าวพะเยา

          วันที่ 5 มีนาคม 2563 รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมด้วย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agriech and Innovation Center : AIC) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

           การลงบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ได้ร่วมกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัดและผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

          พิธีลงนามในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันใน 4 พันธมิตรหลัก ภาครัฐ  ภาคเกษตรกร ภาควิชาการและภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ AIC ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมลงนามภายในงานวันนี้กว่า 70 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัด พร้อมก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา